روش تحقیق

دانلود اسلایدهای روش تحقیق

دانلود اسلایدهای آموزش لیزرل

دانلود اسلایدهای آموزش PLS

دانلود طرح درس

دانلود یک نمونه پایان نامه خوب

 • معرفی نرم افزار Endnote
 • معرفی منابع علمی حوزه بازاریابی
 • نوشتن پیشنهادیه تحقیقاتی (بیان مساله، اهداف و غیره)
 • نوشتن پیشنهادیه تحقیقاتی (طرح تحقیق و روش تحقیق)
 • نوشتن پیشنهادیه تحقیقاتی (سایر مباحث)
 • روش نوشتن پیشینه تحقیق
 • روش طراحی مدل تحقیق
 • روش سنجش متغیرهای تحقیق
 • جمع آوری اطلاعات و نمونه گیری
 • تحلیل داده ها (SPSS)
 • تحلیل داده ها (SPSS)
 • تحلیل داده ها (لیزرل)
 • تحلیل داده ها (PLS)
 • تفسیر داده ها و کاربردهای بازاریابی آن
 • جمع بندی و نکات تکمیلی درس