مشاوره

123ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به سازمان‌های مختلف در حوزه‌های زیر:

  • بخش‌بندی مشتریان
  • استراتژی‌های بازاریابی و برنامه بازاریابی
  • قیمت گذاری محصولات
  • مدیریت محصول و طراحی محصولات جدید
  • مدیریت برند و استراتژی برند
  • تبلیغات
  • فروش
  • کانال‌های توزیع
  • آسیب‌شناسی بازاریابی
  • تحلیل فرصت‌های بازار