محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

استفاده از نسبت طلایی در تبلیغات و طراحی لوگو

در طراحی بسیاری از لوگوها و پوسترهای تبلیغاتی از نسبت طلایی استفاده می شود. بطور مثال به نوشته اپل لوگویی دوست داشتنی مراجعه کنید. این نسبت طلایی چیست؟ زیباترین مستطیل از […]