محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

آینده بازاریابی ایمیلی

شما هم احتمالا ایمیل‌هایی از شرکت‌هایی دریافت کرده‌اید که بیان می‌کنند مجبور به تغییر رویه خود برای حفاظت از اطلاعات کاربران شده‌اند و در این ایمیل‌ها از شما خواسته شده […]