محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

هنر مینیمال در بازاریابی

هنر مینیمال (هنر کمینه‌گرایی) یا مینیمالیسم مکتبی‌ تجریدی در نقاشی و مجسمه‌سازی است که هرگونه بیان شخصی‌ در آن حداقل نگه داشته می‌‌شود. با این هدف که به هر محصول، […]