محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دبی: مقصد دهمین کنگره جهانی خرده فروشی

برای اولین بار، دبی دهمین کنگره جهانی خرده فروشی را میزبانی خواهد کرد. این گروه تاکنون در کشورهای اروپایی برگزار می شده است نهمین کنگره جهانی خرده فروشی در رم […]